PMG Bonikowo

Podziemny Magazyn Gazu Bonikowo jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Podstawowym zadaniem PMG Bonikowo jest realizowanie procesu zatłaczania i odbioru gazu ziemnego ze czerpanego złoża.  W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do wyeksploatowanego złoża Bonikowo na głębokości około 2260 – 2380 m, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Zaliczenie do kategorii zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii nastąpiło ze  względu na ilość magazynowanego gazu ziemnego w złożu, przekraczającą określoną w odpowiednim rozporządzeniu wartość progową.

Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

PMG Bonikowo posiada wdrożoną dokumentację wymaganą dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określoną w Ustawie Ochrony Środowiska i powiązanych aktach prawnych.

Są to:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy (WPOR),
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB).

Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń technicznych, a także zasadach prowadzenia działań ratowniczych. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zatwierdził wymienione powyżej dokumenty.

Systemy zabezpieczeń

Gaz ziemny może być w przypadku uwolnienia przyczyną powstania mieszaniny wybuchowej, powodując tym samym ryzyko wybuchu i pożaru przy wystąpieniu zapłonu. Sposób prowadzonego magazynowania i przestrzeń złoża, do której gaz jest wtłaczany, wykluczają możliwość uwolnienia w krótkim czasie całości magazynowanego gazu i powstania zagrożenia wybuchowego lub pożaru dla okolicznej ludności.

Potencjalne zagrożenie na instalacji PMG Bonikowo jest ograniczane przez stosowane w zakładzie systemy zabezpieczeń i środki techniczne przewidziane do monitoringu i kontroli procesu zatłaczania i odbioru gazu. W przypadku rozszczelnienia instalacji systemy zabezpieczeń odcinają dopływ gazu do instalacji i odwiertów w sposób automatyczny eliminując zagrożenie.

Ponadto zakład posiada systemy detekcji gazów palnych, urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in.: działka wodne, otwarty zbiornik wody  przeciwpożarowej, automatyczny system gaszenia tłoczni, podręczny sprzęt gaśniczy). Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi magazynu automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku osiągnięcia stanów niebezpiecznych wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ gazu do PMG z odwiertów oraz zatrzymują proces wydobycia gazu.

W pobliżu magazynu i w odległości, na której może wystąpić oddziaływanie niebezpieczne w przypadku emisji gazu nie ma obiektów użyteczności publicznej, które mogą być narażone na bezpośrednie szkody.

W procesie zatłaczania i odbioru gazu występują również inne substancje chemiczne. Są to dodatki chemiczne stosowane w procesie wydobycia i oczyszczania gazu. Substancje te występują w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla ludności poza obszarem zakładu.

 

Służby ratownicze

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze posiada wewnętrzne służby ratownicze, których zadaniem jest podjęcie i realizowanie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii na PMG.

W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa w postaci zagrożenia wybuchowego, pożarowego kierownik magazynu lub kierownik zmiany zgodnie z procedurą postępowania na wypadek zagrożenia opisaną w Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym powiadamia Straż Pożarną  (Powiatowe Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP numer 112 lub 998) i zakładowe służby ratownicze.

Rozpoczęcie działań ratowniczych i ogłoszenie alarmu o zdarzeniu (zagrożeniu) dla ludności okolicznej będzie odbywać się za pomocą syren i systemów informowania realizowanych przez PSP po otrzymaniu zgłoszenia z magazynu. Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej akcja ratownicza prowadzona będzie przez pracowników magazynu w zakresie dostępnych i posiadanych środków na jednostce.

Po przybyciu na teren, gdzie zdarzyła się awaria, właściwe służby ratownicze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (PSP, OSP) w porozumieniu z kierującym działaniami ratowniczymi, będą prowadzić akcję informowania okolicznej ludności o postępowaniu podczas likwidacji zagrożenia w razie wystąpienia takiego zagrożenia. W przypadku nadzwyczajnej konieczności może być przeprowadzana ewakuacja ludzi i mienia przez odpowiednie służby. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca awarii mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb prowadzących działania ratownicze.

 

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

W przypadku wystąpienia na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo poważnej awarii przemysłowej najwyższa funkcyjnie osoba obecna fizycznie w danej chwili na terenie PMG (Kierownik, Z-ca Kierownika, Kierownik / Mistrz zmiany) po przełączeniu instalacji w tryb awaryjny, ogłasza alarm wewnętrzny przy pomocy wszelkich środków dostępnych na PMG Bonikowo (tj. radiotelefon, telefon, głos), a następnie przystępuje do działań zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji sporządzonej dla Zakładów Dużego Ryzyka dot. reagowania na zagrożenie oraz powiadamiania odpowiednich służb. Po usłyszeniu ostrzeżenia lub alarmu osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia powinny:

Znajdując się w terenie otwartym:

 • nie zbliżać się do terenu zakładu,
 • określić kierunek z którego wieje wiatr, opuścić zagrożony teren kierując się w kierunku prostopadłym do wiejącego wiatru,
 • powiadomić inne osoby w swoim otoczeniu o zagrożeniu oraz objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
 • wygasić otwarty ogień (ogniska, papierosy itp.),
 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.
Znajdując się w pomieszczeniach zamkniętych:
 • wyłączyć dmuchawy, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia gazowe,
 • wygasić otwarty ogień,
 • zamknąć okna, drzwi,
 • wyłączyć dopływ gazu i prądu do pomieszczeń,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • czekać na dalsze instrukcje służb uczestniczących w likwidacji zagrożenia lub prowadzących ewakuację.

Znajdując się w pojazdach samochodowych:

 • nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 • oddalić się od terenu zakładu,
 • słuchać informacji nadawanych w lokalnych radiostacjach.

Wszyscy znajdujący się w obrębie wystąpienia zdarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych.

Odwołanie alarmu nastąpi w sposób analogiczny tj. przez ogłoszenie odwołania alarmu przez służby uczestniczące w zwalczaniu zagrożenia.

Dodatkowych informacji z zakresu bezpieczeństwa z wyłączeniem informacji o charakterze niejawnym jak również informacji stanowiących tajemnice handlową firmy można uzyskać w Dziale Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, tel. 68 3291372 .

Informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

 1. Oznaczenia prowadzącego zakład:

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA W WARSZAWIE

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa,

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65 – 034 Zielona Góra

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd PGNiG kierującym jest Dyrektor PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.

Adres zakładu:  Podziemny Magazyn Gazu Bonikowo, miejscowość: Kokorzyn, poczta: 64-000 Kościan, powiat: Kościan, woj. wielkopolskie.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej - w załączniku!

Załącznik