Operatorski System Bezpieczeństwa HSE PGNiG S.A. (OSB HSE)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze to firma, której działalność opiera się na Polityce Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE, która jest zgodna z misją, wizją oraz strategią biznesową PGNiG S.A.

Zakres Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE, wdrożonego na podstawie postanowień Zarządzenia Prezesa Zarządu PGNiG S.A. w sektorze poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz produkcji i przesyłu gazu wysokometanowego obejmuje: zbiór dobrych praktyk i rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska w odniesieniu do działalności PGNiG S.A. Operatorski System Bezpieczeństwa HSE bazuje na funkcjonujących w Oddziale standardach PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Wymagania OSB HSE dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie działalności PGNiG S.A.

Politykę Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE realizujemy poprzez prowadzenie działalności w sposób bezpieczny w aspekcie:

 • bezpieczeństwa pracowników PGNiG S.A.,

 • bezpieczeństwa pracowników partnerów biznesowych,

 • bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PGNiG S.A.,

 • bezpieczeństwa społeczności lokalnej,

 • ochrony środowiska,

 • ochrony mienia i wizerunku PGNiG S.A.

Podstawowe narzędzia OSB HSE stosowane w Oddziale:

 • Analiza Bezpieczeństwa Pracy JSA –  identyfikacja zagrożeń i ustalenie adekwatnych środków ochrony dla poszczególnych etapów prac wykonywanych na polecenie pisemne i innych prac nierutynowych.

 • Audyt behawioralny – ocena zachowań pracowników na stanowisku pracy oraz rozmowa ukierunkowana na propagowanie bezpiecznych lub poprawianie nieprawidłowych zachowań. Audyt behawioralny = obserwacja + dialog; umożliwia budowanie kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

 • LOTO – system zabezpieczania i oznakowania elementów maszyn, urządzeń i instalacji przed ich przypadkowym włączeniem (blokady oraz etykiety LOTO);
 • Komunikacja HSE – wymiana informacji ukierunkowana na podnoszeniu świadomości pracowników oraz przyjęciu prostych i przyjaznych form komunikacyjnych, m.in. plakatów, ulotek, filmu instruktażowego.

 • Księga Wymagań HSE dla Wykonawcy – zbiór wytycznych i zasad, które Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać dla bezpieczeństwa i prawidłowości prowadzonych prac. Dokument jest podstawą nadzoru nad Wykonawcami.

 • Monitorowanie HSE – obserwacja i analiza wskaźników OSB HSE chrakteryzujących poziom bezpieczeństwa (przekazywanych w postaci Raportu HSE oraz Formularza kontrolnego). Monitorowanie HSE umożliwia wczesną identyfikację zagrożeń, zdarzeń skutkujących stratą itp.

 • System motywacyjny – nagradzanie pracowników i innych osób przebywających na terenie PGNiG SA za zaangażowanie w działania na rzecz HSE, np. zgłaszanie Wniosków Poprawy Bezpieczeństwa, realizację audytów / obserwacji behawioralnych.

 • Wnioski Poprawy Bezpieczeństwa – zgłoszenia możliwości poprawy bezpieczeństwa przez pracowników i inne osoby przebywające na terenie PGNiG SA.